Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
latinsky Universitas Silesiana Opaviensis
Motto
Quidquid discis, tibi discis
ZkratkaSU[1]
Rok založení1991
Typ školyveřejná[2]
Vedení
Rektor (seznam)doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Prorektor pro strategii a komunikacidoc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Prorektor pro řízení projektůdoc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Prorektor pro vědu a zahraniční stykyprof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Prorektorka pro studijní a sociální záležitostidoc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Kvestorka Ing. Ivana Růžičková, MPA
Předseda ASdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2016[3])
Bakalářských studentů3529
Magisterských studentů1337
Doktorandů170
Akademických pracovníků301
Další informace
Počet fakult5
SídloOpava
AdresaNa Rybníčku 626/1, Opava, 746 01, Česko
Zeměpisné souřadnice49°56′16″ s. š., 17°53′48″ v. d.
http://www.slu.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Slezská univerzita v Opavě (oficiálně zkratka SU, někdy též podle internetové domény SLU) je veřejná vysoká škola univerzitního typu s akreditacemi ve všech stupních studia (včetně akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem). Vznikla pod názvem „Slezská univerzita“ 28. září 1991 ze dvou fakult brněnské Masarykovy univerzity, které byly zřízeny o rok dříve.[4][5] Sídlem Slezské univerzity je statutární město Opava.

Historie

Již ve středověku patřila Opava k městům s rozvinutým školstvím. V letech 1625–1626 vznikl v Opavě jezuitský klášter. Roku 1627 dal Albrecht z Valdštejna přilehlý kostel jezuitům do užívání, kteří v roce 1630 založili jezuitské gymnázium. V roce 1643 pak byla v Opavě založena i jezuitská kolej, v níž v sedmdesátých letech 17. století působil ve významné funkci historik Bohuslav Balbín. Roku 1773 byl jezuitský řád na nátlak evropských panovníků papežem Klementem XIV. zrušen. Latinská jezuitská kolej se poté stala základem pouze opavského gymnázia, kde se vyučovalo německy. Při gymnáziu bylo v roce 1814 založeno muzeum, dnes Slezské zemské muzeum, nejstarší na území českého státu. Od roku 1853 budova sloužila zemskému sněmu (zemské vládě), v současnosti je sídlem Zemského archivu.

K prvnímu vážnému pokusu o založení univerzity v Opavě, byť nakonec rakousko-uherskou vládou ve Vídni odsouzenému k nezdaru, došlo v roce 1870. V souvislosti s polonizací šlo o nezdařený přesun univerzity z haličského Lvova; tato univerzita by však byla německá.

Až po druhé světové válce, kdy nastaly podstatné změny ve složení obyvatelstva žijícího na území českého Slezska, byla zahájena zásadní jednání o české Slezské univerzitě. Tehdy se předpokládalo, že vzhledem k průmyslovému charakteru Ostravy se toto město stane sídlem vysokého školství technického zaměření, zatímco Opavě jako tradičnímu politicko-kulturnímu centru českého Slezska, připadne univerzita s humanitními fakultami (filozofickou, pedagogickou, právnickou a lékařskou v Opavě a přírodovědeckou fakultou v Ostravě).

Po únoru 1948 však byly podmínky pro možný vznik Slezské univerzity značně omezeny, a tak se v Opavě z původních snah podařilo realizovat pouze vznik Vyšší pedagogické školy, která tu v letech 1953–1959 připravovala učitele se způsobilostí vyučovat v šestých až osmých třídách základní školy. I tato instituce byla ale později direktivním zásahem přemístěna do Ostravy, kde z ní postupně vznikla Pedagogická fakulta. Ta se po roce 1991 stala základem Ostravské univerzity.

Protože ještě v šedesátých letech nebyly v Ostravě vytvořeny dostatečné podmínky pro existenci fakulty, vyučovaly se dále po dobu několika let přírodovědné obory v Opavě, kde k tomu dobře posloužil právě objekt zrušené Vyšší pedagogické školy. S velkou intenzitou se o vzniku Slezské univerzity v Opavě jednalo opět v období politického uvolnění v letech 1968–1969. Po prvních slibných krocích musely být ovšem tyto snahy s nástupem tzv. normalizace zastaveny.

Ke vzniku Slezské univerzity tedy mohlo dojít teprve po zásadních společenských proměnách, po 17. listopadu 1989. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se právním nositelem příprav vzniku Slezské univerzity stala Masarykova univerzita v Brně, jejíž akademický senát 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Výuka na obou nových fakultách byla zahájena 8. října 1990. Více než staleté snahy města Opavy pak završil zákon České národní rady ze dne 9. července 1991 o zřízení mj. Slezské univerzity se sídlem v Opavě, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Slezská univerzita se tak spolu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravskou univerzitou stala jednou z pěti nově zřízených univerzit na území České republiky.

Struktura

Součástí Slezské univerzity jsou tři fakulty a dva ústavy. Do struktury univerzity patří také Univerzitní knihovna.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Bezručovo náměstí 1150/13: v historické budově na BN (původně Zemské poštovního ředitelství) sídlí Fyzikální ústav v Opavě. Na střeše budovy se nachází astronomická observatoř WHOO (White Hole Observatory Opava) pro studentský a akademický výzkum. Součástí budovy je také sférická projekce – Unisféra.
  • Budova FÚ, Bezručovo náměstí

   Budova FÚ, Bezručovo náměstí

  • White Hole Observatory Opava

   White Hole Observatory Opava

  • Unisféra FÚ v Opavě

   Unisféra FÚ v Opavě

  Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Kampus Hauerova: nově zrekonstruovaná historická budova s moderní přístavbou slouží jako zázemí pro studenty umění (tvůrčí fotografie, audiovizuální tvorba, kulturní dramaturgie, multimediální techniky), v budově se nachází kinosál, divadelní zkušebny, střižna aj.
  • Hauerova

   Hauerova

  • Kinosál

   Kinosál

  • Hauerova

   Hauerova

  • Schodiště

   Schodiště

  • Masarykova třída 343/37: památkově chráněná budova[6], která sloužila jako palác Zemského prezidenta a vlády, je dnes sídlem Ústavu cizích jazyků, Ústavu historických věd, Ústavu bohemistiky a knihovnictví a Ústavu archeologie.
  • Masarykova třída

   Masarykova třída

  • Vstup do budovy, Masarykova třída

   Vstup do budovy, Masarykova třída

  • Znak Slezské univerzity

   Znak Slezské univerzity


  • Hradecká 665/17: kampus na ulici Hradecká poskytuje zázemí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu. Zároveň se v komplexu budov nachází gastrocentrum pro praktickou výuku a provozní pracoviště FPF.
   • Hradecká 17

    Hradecká 17

   • ÚLGaT

    ÚLGaT

   Fakulta veřejných politik v Opavě

   • Bezručovo náměstí 885/14: v další budově na Bezručově náměstí sídlí ústavy a centra Fakulty veřejných politik a Univerzitní knihovna SU. Historická budova ze začátku 20. století (původní palác Zemského finančního ředitelství) prošla kompletní rekonstrukcí a přístavbou nového objektu. Nabízí odborné učebny pro výuku, přednáškové sály, výukový byt, výslechovou místnost a zázemí pro studenty.
    • Budova Fakulty veřejných politik

     Budova Fakulty veřejných politik

    • Vstup, Bezručovo náměstí 14

     Vstup, Bezručovo náměstí 14

    • Aula

     Aula

    • Aula

     Aula

    • Výslechová místnost

     Výslechová místnost

    • Učebna

     Učebna

    Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

    • Sídlem OPF je město Karviná.
     • Aula OPF

      Aula OPF

     Matematický ústav v Opavě

     • Na Rybníčku 626/1: tato budova slouží jako zázemí Matematického ústavu v Opavě a rektorátu.
      • Matematický ústav v Opavě

       Matematický ústav v Opavě

      Univerzitní knihovna

      • Bezručovo náměstí 885/14: moderní přístavba slouží jako jedna z hlavních budov Univerzitní knihovny v Opavě.
       • Knihovna SU

        Knihovna SU

       • Knihovna SU

        Knihovna SU

       • Interiér

        Interiér

       • Vstup

        Vstup

       Studium

       Zasedání akademických senátů a vědeckých rad

       Slezská univerzita v Opavě realizuje studijní obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském (Ph.D.) stupni studia, v prezenční, případně kombinované formě.[7]

       Základní nabídka oborů

       • Ekonomie
       • Filologické vědy (anglistika a amerikanistika, bohemistika, germanistika, italianistika)
       • Fyzikální obory (astrofyzika, teoretická fyzika)
       • Gastronomie, hotelnictví a turismus
       • Informatické obory
       • Matematické obory
       • Obory z oblasti historie
       • Ošetřovatelství
       • Publicistika, knihovnictví a informatika
       • Historie
       • Umění a užité umění (tvůrčí fotografie, audiovizuální tvorba, kulturní dramaturgie, multimediální techniky)
       • Veřejná správa

       Ubytování a stravování

       Opavské části univerzity disponují několika objekty umístěné v různých lokalitách města, kapacita kolejí je dostatečně velká i pro ty žadatele, kteří jsou přijati až v září. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) a v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy.

       Ubytovací kapacita v Karviné v kolejích Kosmos a Na Vyhlídce čítá cca tisíc lůžek, stravování je zde zabezpečeno menzou, bufety a studentskou restaurací v areálu Kosmos.

       Studentské aktivity

       Na univerzitě působí řada studentských organizací a spolků.

       SU² Studentská unie Slezské univerzity

       SU² pořádá zejména společenské akce na univerzitě.

       Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity

       Komorní pěvecký sbor má za sebou desítky koncertů a veřejných vystoupení u nás a v zahraničí, kam pravidelně vyjíždí. Zkouší každé úterý od 18 hodin na Olbricově 25, Opava.

       Opavská pobočka Sdružení historiků ČR

       SHČR (Historický klub 1872) je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii, kteří projeví zájem o činnost SHČR.

       Studentské politologické fórum

       Občanské sdružení Studentské politologické fórum je nepolitickým nezávislým sdružením studentů a dalších členů akademické obce věnujících se studiu a bádání na poli politologie a příbuzných sociálních věd.

       Univerzitní sportovní klub

       USK prostřednictvím instruktorů realizuje především školy bezpečného INLINE bruslení, lyžařskou a snowboardovou školu nejen pro dospělé, ale také pro mateřské a základní školy, dále kurzy kitingu, kurzy skákacích bot a také se aktivně věnuje vodní turistice.

       Studentský filmový klub ÚSES

       Studentský filmový klub Ústavu středoevropských studií vzniknul v březnu roku 2016 se souhlasem děkana Fakulty veřejných politik a pod záštitou Ústavu středoevropských studií. Smyslem organizace jsou pravidelné schůzky a promítání snímků v rámci vyučovaných předmětů studijního programu a následná moderovaná diskuze.

       Studium v zahraničí

       V rámci programu celoživotního vzdělávání LLP/Erasmus, zajišťovaného Evropskou unií, univerzita spolupracuje s desítkami institucí po celé Evropě (Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Portulgalsko, Švédsko, Velká Británie a mnoho dalších), část studia lze tak absolvovat na zahraničních partnerských institucích. Nabízí také zprostředkování individuálního studia v zahraničí, výjezdy se stipendijními organizacemi, programy a nadacemi nebo jazykové a letní školy.

       Odkazy

       Reference

       1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 
       2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 
       3. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2016 [online]. Slezská univerzita v Opavě [cit. 2017-11-25]. S. 104, 118. Dostupné online. 
       4. Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. 
       5. § 1 písm. a) a § 2 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.
       6. KŮS, Martin. V dnešní univerzitní budově sídlila Zemská vláda slezská. inoviny.slu.cz [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
       7. https://www.slu.cz/slu/cz/obory

       Externí odkazy

       • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Slezská univerzita v Opavě na Wikimedia Commons
       • Oficiální stránky univerzity
       • Facebook profil
       • 20 let Slezské univerzity (dokument studentů bakalářského oboru Multimediální techniky)
       • SU JINAK
       Veřejné vysoké školy v Česku
       Praha
       České Budějovice
       Plzeň
       Ústí nad Labem
       Liberec
       Hradec Králové
       Pardubice
       Jihlava
       Brno
       Olomouc
       Ostrava
       Opava
       Slezská univerzita v Opavě
       Zlín
       Autoritní data Editovat na Wikidatech